#o_budzecie

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Uchwała Nr 981/LVI/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca na temat budżetu Miasta Sosnowca na 2015 rok

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. 2013, poz. 594, z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Sosnowca na temat części wydatków z budżetu Miasta Sosnowca na 2015 rok.

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, nazywane są dalej „Budżetem Obywatelskim”.

§ 2

Zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu

Mateusz Rykała

Zasady i tryb przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 981/LVI/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 kwietnia 2014 roku

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1.

Ilekroć w niniejszym akcie jest mowa o:

 1. Budżecie Obywatelskim - należy przez to rozumieć część budżetu miasta przeznaczoną na sfinansowanie zadań publicznych wprowadzonych do budżetu Miasta Sosnowiec w wyniku konsultacji społecznych i przewidzianych do realizacji.

 2. Gminie - należy przez to rozumieć Miasto Sosnowiec.

 3. Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Sosnowcu.

 4. Prezydencie Miasta - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Sosnowca.

 5. Urzędzie Miasta - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Sosnowcu.

 6. Zespole Konsultacyjnym - należy przez to rozumieć Zespół powołany przez Prezydenta Miasta Sosnowca w celu dokonania wstępnej weryfikacji zgłoszeń zadań do Budżetu Obywatelskiego oraz przeprowadzenia procedury konsultacji określonej
  w niniejszych zasadach.

 7. Budżecie Miasta - należy przez to rozumieć budżet Miasta Sosnowca.

 8. Zasadach - należy przez to rozumieć określone niniejszym aktem zasady przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego.

 9. Zgłoszeniu zadania do Budżetu Obywatelskiego - należy przez to rozumieć zgłoszenie propozycji działania będącego zadaniem własnym gminy, określonym w ustawach o samorządzie gminnym i powiatowym, w celu przeznaczenia na jego realizację środków z budżetu miasta i zawierającej niezbędne dane, określone w załączniku Nr 2 załączonym do niniejszych zasad.

 10. Mieszkańcu Sosnowca – należy przez to rozumieć osobę stale zamieszkującą na terenie Sosnowca.

 11. Obszarze Konsultacyjnym - należy przez to rozumieć terytorium w granicach administracyjnych Miasta Sosnowca, któremu przyporządkowane są określone ulice – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszych zasad.

 1. Punkcie Konsultacyjnym - należy przez to rozumieć wyznaczony i oznakowany na terenie Miasta Sosnowca lokal do głosowania w danym Obszarze Konsultacyjnym.

§2

 1. Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu Miasta Sosnowca określane są jako „Budżet Obywatelski”.

 2. Konsultacje w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego przeprowadzane są każdego roku, nie później jednak niż do dnia 15 października roku poprzedzającego rok objęty tym Budżetem Obywatelskim.

 3. Na Budżet Obywatelski przeznacza się z budżetu Miasta Sosnowca kwotę 5.000.000,00 zł. (słownie: pięć milionów złotych).

 4. Podział środków wskazanych w § 2 pkt 3 na poszczególne obszary konsultacyjne odbywa się wg następujących reguł:

 1. 50% środków zostanie podzielone w równych częściach pomiędzy wszystkie obszary konsultacyjne,

 2. 25% środków zostanie podzielone pomiędzy obszary konsultacyjne proporcjonalnie do liczby mieszkańców poszczególnych obszarów konsultacyjnych ustalone wg stanu na dzień 1 stycznia roku, w którym prowadzone są konsultacje,

 3. 25% środków zostanie podzielone pomiędzy obszary konsultacyjne proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych obszarów konsultacyjnych.

 1. Konsultacje w ramach Budżetu Obywatelskiego prowadzone są w oparciu o 7 Obszarów Konsultacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych zasad.

 2. Dla każdego z Obszarów Konsultacyjnych ustanawia się Punkty Konsultacyjne, dla których siedziba i godziny funkcjonowania zostaną określone Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

 3. W przypadku niezgłoszenia żadnego projektu dla danego Obszaru Konsultacyjnego oraz w przypadku nierozdysponowania wszystkich środków dla danego Obszaru Konsultacyjnego, środki te, zwiększają pulę środków dla danego Obszaru Konsultacyjnego w roku następnym.

 4. Budżet Obywatelski Miasta Sosnowca obejmuje następujące etapy:

 1. Akcja Edukacyjna.

 2. Zgłaszanie zadań do Budżetu Obywatelskiego.

 3. Weryfikacja formalna oraz opiniowanie zadań do Budżetu Obywatelskiego.

 4. Głosowanie mieszkańców na projekty.

 5. Ogłoszenie projektów do realizacji w 2015 roku.

 1. Szczegółowy harmonogram Budżetu Obywatelskiego zostanie określony Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

§3

Rozpoczęcie konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego poprzedzone jest kampanią informacyjno-edukacyjną i następuje z datą zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Punktach Konsultacyjnych, ogłoszenia Prezydenta Miasta zawierającego:

 1. opis trybu zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego,

 2. wskazanie terminu do zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego,

 3. harmonogram konsultacji.

Rozdział II

Tryb i Podmioty uprawnione do zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego

§ 4.

 1. Zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego może dokonać każdy mieszkaniec Sosnowca, który ukończył 16 lat.

 2. Propozycję projektu należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszych zasad.

 3. Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie na formularzu przez co najmniej 15 mieszkańców Obszaru Konsultacyjnego, którzy ukończyli 16 lat.

 4. Każdy mieszkaniec może dokonać zgłoszenia tylko jednego zadania publicznego do Budżetu Obywatelskiego.

 5. Każdy mieszkaniec może zgłaszać propozycje zadań dla Obszaru Konsultacyjnego, właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

§ 5.

Zgłoszenie zadania do Budżetu Obywatelskiego winno:

 1. zostać złożone przez podmiot określony w § 4 ust. 1,

 2. obejmować działania zgodne z obowiązującym prawem oraz stanowiące zadania własne gminy określone w ustawach o samorządzie gminnym i powiatowym,

 3. zawierać niezbędne dane opisujące zadanie, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszych zasad,

 4. dotyczyć nieruchomości stanowiących własność Gminy (w przypadku, gdy efektem realizacji zadania będzie środek trwały związany z nieruchomością).

§ 6.

Zgłoszenie zadania do Budżetu Obywatelskiego winno zostać dokonane w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 3 oraz:

 1. wysłane korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski, 41-200 Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20, z adnotacją na kopercie ”Budżet Obywatelski”,

 2. dostarczone osobiście i wrzucone do urny umieszczonej w holu budynku głównego, w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Aleja Zwycięstwa 20,

 3. wysłane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza elektronicznego, na adres i w sposób wskazany w ogłoszeniu, w formie zeskanowanych oryginalnych dokumentów.

Rozdział III

Weryfikacja formalna oraz opiniowanie zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego

§ 7.

 1. Zespół Konsultacyjny, dokonuje na bieżąco weryfikacji formalnej każdego zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego pod względem jego zgodności z obowiązującym prawem i przyjętą procedurą oraz ustala szacunkową wartość objętego nim zadania.

 2. Zespół Konsultacyjny może przekazać zgłoszenie zadania do właściwych merytorycznie Wydziałów Urzędu w celu dokonania przez nie oceny zgodności
  z prawem, możliwości realizacji zadania oraz ustalenia wartości zgłoszonego zadania.

 3. W przypadku wątpliwości dotyczących informacji zawartych w zgłoszeniu zadania
  do Budżetu Obywatelskiego, Zespół Konsultacyjny może zwrócić się pisemnie, drogą korespondencyjną lub elektroniczną do podmiotu określonego w § 4 ust. 1, składającego zgłoszenie zadania do Budżetu Obywatelskiego z prośbą o wyjaśnienie lub uzupełnienie danych zawartych w zgłoszeniu zadania do Budżetu Obywatelskiego.

 4. Po przeprowadzeniu czynności określonych w ust. 1 oraz – fakultatywnie – w ust.2, Zespół Konsultacyjny w obecności co najmniej połowy składu, w głosowaniu zwykłą większością głosów:

 1. pozytywnie opiniuje zgłoszenia, które spełniają wymagania określone w § 5,

 2. negatywnie opiniuje zgłoszenia, które nie spełniają wymagań określonych w § 5 uzasadniając na piśmie zajęte stanowisko.

 1. Na podstawie dokonanej weryfikacji zgłoszeń, Zespół Konsultacyjny sporządza listę pozytywnie zaopiniowanych zgłoszeń zadania publicznego dla każdego Obszaru Konsultacyjnego, która poddana zostanie głosowaniu oraz listę negatywnie zaopiniowanych zgłoszeń i przekazuje je do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta.

 2. Z weryfikacji i opiniowania propozycji projektów sporządza się informację w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszych zasad.

 3. Listy zgłoszeń, o których mowa w ust. 5 oraz odnoszące się do tych zgłoszeń opinie
  i uzasadnienia Zespołu Konsultacyjnego wraz z informacją o ustalonej szacunkowej wartości objętych nimi zadań, podlegają publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Punktach Konsultacyjnych.

§ 8.

W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane następujące zadania:

 1. których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby wysokość środków dostępnych w ramach środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski w danym roku na dany obszar,

 2. które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,

 3. które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, wieloletnią prognozą finansową miasta itp.

 4. które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,

 5. które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie.

Rozdział IV

Tryb i przedmiot konsultacji z mieszkańcami zadań do Budżetu Obywatelskiego

§ 9.

 1. Pozytywnie zaopiniowane przez Zespół Konsultacyjny zgłoszenia do Budżetu Obywatelskiego zostają poddane głosowaniu przez mieszkańców Sosnowca.

 2. Głosownie mieszkańców w poszczególnych Obszarach Konsultacyjnych na projekty
  z listy, o której mowa w § 7 ust. 4 zarządza Prezydent Miasta nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 30 dni od dnia opublikowania listy projektów pozytywnie zaopiniowanych dla danych Obszarów Konsultacyjnych.

 3. Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy, którzy w dniu oddania głosu ukończyli 16 lat.

 4. Głosowanie odbywa się bezpośrednio, korespondencyjnie oraz elektronicznie we wszystkich Obszarach Konsultacyjnych jednocześnie, przez nie mniej niż 5 dni kalendarzowych.

 5. Głosowanie odbywa się na karcie/formularzu elektronicznym do głosowania dla danego Obszaru Konsultacyjnego.

 6. Wzór karty do głosowania/formularza elektronicznego wymieniony w pkt. 5 niniejszego paragrafu zostanie określony Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

 7. Głosowanie jest jawne. Na karcie/formularzu elektronicznym, każdy głosujący podaje swoje imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, oraz oświadcza, że w dniu oddania głosu ukończył 16 lat, a dane które zostały podane są zgodne z prawdą.

§ 10

 1. Głosowanie obejmuje dokonanie przez mieszkańca Sosnowca drogą elektroniczną lub pisemnie na karcie do głosowania wyboru jednego zadania z wykazu pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół Konsultacyjny zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego, poprzez postawienie znaku „X” w kratce położonej z prawej strony obok nazwy wybranego zadania.

 2. Każdy mieszkaniec Sosnowca może głosować tylko na jedno zadanie z wykazu pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół Konsultacyjny zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego.

 3. Każdy mieszkaniec Sosnowca może głosować na zadanie z Obszaru Konsultacyjnego właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

§ 11.

 1. Karty/formularze elektroniczne do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełnienia wymogów formalnych.

 2. Karty/formularze elektroniczne do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne.

 3. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania, wszystkie karty wypełnione przez tę osobę będą uznane za nieważne.

 4. W przypadku wypełnienia kart do głosowania/formularzy elektronicznych przez osoby nieuprawnione, karty wypełnione przez te osoby będą uznane za nieważne.

Rozdział V

Ustalenie wyników konsultacji i wprowadzenie zadań do Budżetu Obywatelskiego

§ 12.

 1. Zespół Konsultacyjny ustala wyniki konsultacji i sporządza protokoły odrębnie dla każdego Obszaru Konsultacyjnego, obejmującego co najmniej:

 1. liczbę mieszkańców Obszaru Konsultacyjnego uczestniczących w konsultacjach,

 2. liczbę oddanych głosów nieważnych,

 3. liczbę oddanych głosów ważnych,

 4. liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególne pozytywnie zaopiniowane przez Zespół Konsultacyjny zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego,

 5. wskazanie zadań, które uzyskały największą liczbę głosów i których łączna wartość nie przekracza kwoty zwanych dalej rekomendowanymi propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego,

 6. przypadku zadań, które otrzymały jednakową liczbę głosów w danym Obszarze Konsultacyjnym, a kwota przyznanych środków dla tego Obszaru Konsultacyjnego nie będzie wystarczająca do realizacji wszystkich tych zadań, rekomendowane będą zadania o wyższych kwotach realizacji,

 7. w przypadku, gdy zadania z tego samego Obszaru Konsultacyjnego wzajemnie będą się wykluczały i ich realizacja stanie się niemożliwa, do realizacji wybrane będzie zadanie o większej liczbie oddanych na niego głosów, a w razie równej liczby głosów zadanie o wyższej kwocie realizacji,

 8. w przypadku, gdy wysokość środków dla danego Obszaru Konsultacyjnego nie będzie wystarczająca na realizację kolejnego rekomendowanego zadania, zarekomendowane do realizacji zostanie kolejne zadanie z tego Obszaru Konsultacyjnego, które będzie możliwe do zrealizowania w pozostałej kwocie będącej w dyspozycji tego Obszaru Konsultacyjnego.

 1. Protokoły z konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego zatwierdza Prezydent Miasta.

 2. Protokoły z konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego publikowane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Punktach Konsultacyjnych w terminie do 7 dni od daty jego zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta.

§ 13.

 1. W wyniku przeprowadzonych konsultacji Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miejskiej zadania publiczne do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, uwzględniając je w projekcie budżetu Miasta na 2015 rok.

 2. Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego prowadzona jest w cyklu rocznym, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe - realizacja zadania zostaje przesunięta na kolejny rok budżetowy wraz z kwotą przeznaczoną na ten cel.

Budżet Obywatelski w Sosnowcu © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.