#o_budzecie

Przyjęty model

Przyjęty model

Realizacja Projektu jest wynikiem wspólnych prac Fundacji Praw Podstawowych z siedzibą w Warszawie oraz Miasta Sosnowiec.

Projekt pod nazwą „Wdrożenie aktów prawnych, szkoleń, doradztwa i platformy online do konsultacji społecznych związanych z budżetem partycypacyjnym w Sosnowcu” realizowany jest dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Celem projektu jest wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w Sosnowcu. Prace projektowe w szczególności będą koncentrowały się na procesach konsultacji społecznych związanych z tworzeniem oraz przygotowaniem budżetu partycypacyjnego. Jednym z efektów będzie wzrost wiedzy mieszkańców, Kady urzędniczej oraz przedstawicieli NGO, i związków organizacji pozarządowych nt. procesu konsultacji i narzędzi służących do ich przeprowadzenia. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.10.2013 r do 30.09.2014 r.

W pierwszym etapie zrealizowana zostanie kampania promocyjna informująca o realizowanych Konsultacjach Społecznych mających na celu opracowanie wytycznych oraz określenie aspektów funkcjonalnych systemu Konsultacji Społecznych online, który wdrożony zostanie w mieście celem uzyskania opinii nt. przygotowywanych aktów prawnych.

Drugi etap obejmował będzie spotkania konsultacyjne, na których ustalone zostaną najważniejsze działania dotyczące zagadnień związanych z wdrożeniem systemu oraz zostaną określone potrzeby i uwagi mieszkańców w zakresie przygotowanych aktów prawa miejscowego.

Jednym z produktów projektu będzie platforma do konsultacji online, na której przedstawione zostaną najlepsze praktyki, elementy edukacyjne, informacje nt. działań funkcjonujących w mieście, uregulowań prawnych, przeprowadzane będą konsultacje online dotyczące procesu wdrażania budżetu obywatelskiego w Sosnowcu. Za pośrednictwem platformy propagowane będą również materiały powstałe w wyniku realizacji projektu.

Ostatnie z zadań merytorycznych obejmowało będzie szkolenia skierowane do urzędników i urzędniczek, pracowników jednostek podległych oraz przedstawicieli NGO i organizacji społecznych. W wyniku szkoleń wsparciem objętych zostanie łącznie 120 uczestników i uczestniczek.

Budżet Obywatelski w Sosnowcu © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.