#o_budzecie

Partner Projektu

Partner Projektu

Partnerem Projektu jest Gmina Sosnowiec.

Sosnowiec jest miastem na prawach powiatu. Uzyskał prawa miejskie w 1902 r. Nazywany jest stolicą Zagłębia Dąbrowskiego. Administracyjnie przynależy do województwa śląskiego – regionu o największej gęstości zaludnienia w Polsce. Z liczbą ok. 214 tys. mieszkańców jest trzecim największym miastem województwa (po Katowicach i Częstochowie), a 15 w kraju. Miasto o powierzchni 91,26 km² usytuowane jest we wschodniej części Wyżyny Śląskiej, w dorzeczu Przemszy. Graniczy z Katowicami, Będzinem, Czeladzią, Dąbrową Górniczą, Jaworznem, Mysłowicami i Sławkowem. Prezydentem miasta jest Kazimierz Górski.

Misją Urzędu Miasta Sosnowca jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej oraz załatwianie spraw indywidualnych osób w sposób profesjonalny, rzetelny, skuteczny i uprzejmy, w trybie i terminach określonych przepisami prawa, przy gospodarnym wykorzystaniu środków, którymi dysponuje administracja samorządowa.

Szansą na znaczne przyspieszenie budowy odpowiedniej infrastruktury, czyniącej z Sosnowca miasto otwarte dysponujące bogatą ofertą rozwijania inicjatyw gospodarczych i społecznych jest możliwość korzystania z funduszy pomocowych UE. Stanowią one podstawowe źródło pomocy w ramach bardzo konkretnego obszaru działalności unii tj. polityki strukturalnej, której celem jest zmniejszanie dysproporcji rozwojowych między 250 regionami tworzącymi obszar wspólnoty.W ramach funduszy strukturalnych finansowane są dwojakiego rodzaju działania:

  • programy krajowe (realizowane samodzielnie przez kraje członkowskie),
  • inicjatywy wspólnotowe (realizowane wspólnie przez Komisję Europejską i kraje członkowskie).

Dodatkowym instrumentem pomocy jest również Fundusz Spójności, czasowy instrument wspierający najuboższe kraje przy realizacji największych inwestycji.

Sosnowiec już od 1995 roku z powodzeniem korzysta z europejskich środków pomocowych. W ramach tzw. funduszy przedakcesyjnych, tj. instrumentów pomocy finansowej przygotowującej państwa stowarzyszone do integracji z UE, zrealizowano już szereg przedsięwzięć.

W Sosnowcu trwają prace mające na celu wdrożenie w życie budżetu obywatelskiego. Mamy nadzieję że dzięki niemu mieszkańcy zaangażują się w proces zarządzania swoim miastem.

Budżet Obywatelski w Sosnowcu © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.