U podstaw idei Budżetu Obywatelskiego leży nie tylko określenie poparcia dla określonych pomysłów, ale przede wszystkim aktywizacja i inicjatywa oddolna mieszkańców, którzy najlepiej są zorientowani w potrzebach swojej dzielnicy. Dlatego zachęca się wszystkich, którym nieobojętne jest to co dzieje się wokół, do składania swoich pomysłów na zmiany w formie projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zgłoszenia projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Sosnowca może dokonać każdy mieszkaniec miasta, który ukończył 16 lat. Zgłaszać można wyłącznie projekty dotyczące obszaru obejmującego dzielnicę w której się zamieszkuje.

Każdy z mieszkańców może złożyć tylko jeden projekt do realizacji w danym roku. Projekty składane są w Urzędzie Miasta Sosnowiec, w Wydziale Polityki Gospodarczej przy ulicy Małachowskiego 3, I piętro, pokój 37.

Przyjmowanie projektów zostało zakończone 27 czerwca. Złożone projekty są obecnie weryfikowane przez komisję.

Wymagania dotyczące składania projektów

 • Projekty składane są na przygotowanym przez miasto formularzu projektu
 • Formularz musi zawierać dane osoby składającej projekt, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, telefon kontaktowy
 • Wymagany jest krótki opis projektu wraz z uzasadnieniem dla jego powstania
 • Składający projekt musi podać szacunkowy koszt realizacji projektu (musi się on mieścić w kwocie przysługującej danemu obszarowi)
 • Wymagane jest potwierdzenie lokalizacji dla realizacji projektu (inwestycji) *
 • Do projektu trzeba załączyć listę poparcia, zawierającą podpisy co najmniej 15 osób popierających projekt.

Należy pamiętać, że w ramach Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać tylko takie projekty, które dotyczą spraw pozostających w kompetencjach gminy.

Przykładowe obszary tematyczne

 • ład przestrzenny i ochrona środowiska
 • kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne oraz obiekty sportowe
 • kultura i jej instytucje, w tym biblioteki oraz opieka nad zabytkami
 • miejskie drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego
 • wspieranie osób niepełnosprawnych
 • polityka prorodzinna, w tym zapewnienie kobietom w ciąży odpowiedniej opieki

* Aby określić dostępność terenu, oraz informacje o podziale na działki, formach własności oraz zapoznać się z planami zagospodarowania przestrzennego najlepiej skorzystać z serwisu www.zsip.sosnowiec.pl lub poprosić o pomoc w Referacie Polityki Miejskiej pod numerem telefonu 32 296 06 38.

Budżet Obywatelski w Sosnowcu © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.